Laatst gewijzigd: 22 januari 2019


In deze Privacyverklaring leggen wij, Robein, uit welke Persoonsgegevens door ons worden verwerkt en met welk doel. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is daarom belangrijk om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Let daarbij op de datum waarop deze Privacyverklaring laatst gewijzigd is. 

Deze Privacyverklaring ziet op Robein Leven N.V. en haar dochterentiteiten tenzij elders anders is vermeld.
 

Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegeven:
  elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Verwerken van Persoonsgegevens:
  elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.


Privacybeleid

Vanwege de aard van onze financiële dienstverlening verwerken wij Persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, kan het daarbij voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens in het kader van samenwerking doorgeven aan andere organisaties of bedrijven. Dit gebeurt met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, die onder meer normen stellen aan de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt. In dit verband kunt u ook denken aan beveiligingseisen en bewaartermijnen.

In deze Privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe wij omgaan met door u verstrekte Persoonsgegevens. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Welke Persoonsgegevens wij verwerken

Zoals reeds aangegeven, kan het voorkomen dat wij in de uitvoering van onze werkzaamheden Persoonsgegevens verwerken. Hieronder is een lijst opgenomen van Persoonsgegevens die wij mogelijk -afhankelijk van de uitvoering van onze werkzaamheden- verwerken.

Direct herleidbaar
Indirect herleidbaar
geslacht
geslacht
(voorletter(s) en) achternaam 
leeftijd
straat en huisnummer
(klant-)nummer
postcode en woonplaats
opleidingsniveau
telefoonnummer(s)
IBAN
geboortedatum
technische gegevens: cookies, etc.
e-mailadres
functie/beroep 
profielnaam
betaalgegevens
inloggegevens
beleggingen
burgerlijke staat
portefeuillewaarde
verklaring ouderlijk gezag
hypotheekgegevens
nationaliteit
stortings- en onttrekkingsbedragen                      
bedrijfsgegevens
vermogen
kopie inschrijving KvK en oprichtingsakte
pensioengegevens
kopie ID-bewijs
leninggegevens
kopie bankpas of -afschrift
risicobereidheid
attestatie de vita
financiële toekomst

telefoon- en/of gespreksnotities

BSN


Voor welk doel wij uw Persoonsgegevens verwerken

De door u verstrekte Persoonsgegevens kunnen voor onderstaande doeleinden worden gebruikt. Dit houdt niet in dat elk doel altijd van toepassing is.

In het kader van onze dienstverlening zijn onder andere de volgende doelstellingen van toepassing:

Uitvoering van de overeenkomst:
polisblad opmaken en versturen
wijzigingen (via de website) doorvoeren 
rekening openen via de website
bedragen ontvangen en overmaken
passend advies verstrekken

Naleving wettelijke verplichtingen/ander doel:
Anti-Witwas- en Terreurwetgeving 
vragen van toezichthouders beantwoorden
informatie aan belastingdienst verstrekken
informatie aan gerechtsdeurwaarder verstrekken

Doorgeven van Persoonsgegevens aan derde partijen

Om tot een optimale dienstverlening te komen, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Wij maken onder andere in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:
 • bij expiratie geven wij op uw verzoek uw contactgegevens door aan een bemiddelaar;
 • informatieverstrekking aan overnemende PSK-deelnemers bij expiratie;
 • (periodieke) uitkeringen worden gemeld aan de belastingdienst;
 • bij aflossing van een hypotheek ontvangt betreffende notaris relevante gegevens;
 • voor het aangaan, uitvoeren en onderhouden van een indexfondsrekening worden relevante gegevens verwerkt door de hostingprovider Ohpen.
Indien wij uw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, zorgen wij er altijd voor dat geborgd is dat die derde partij -net als wij- met de grootste zorg omgaat met uw Persoonsgegevens. Dit begint al met een zorgvuldige selectie door ons van derde partijen. De derde partij moet namelijk altijd kunnen borgen dat uw Persoonsgegevens goed beveiligd en niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Waarom wij gebruikmaken van cookies

Uitsluitend om technische redenen of in het kader van uw (aanstaande) deelname in de fondsen van Robein worden gegevens over u of uw computer geregistreerd met een cookie of met andere middelen. Wij respecteren en beschermen uw privacy. U kunt onze website dan ook anoniem bezoeken. Wij zijn niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website.

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van Robein. Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina binnen een website surft, wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Er bestaan verschillen tussen cookies. Onderscheid kan worden gemaakt naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst.

Functie
Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies bij bezoekers (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder dit type cookie kunnen sommige diensten als inloggen, een winkelmandje en elektronisch betalen niet functioneren.

Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe u een website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee bij aan uw gebruiksgemak.

Een functionele cookie is er om de keuzes die u maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft u niet tekens opnieuw aan te geven wat bij u past en wat uw voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan uw gebruiksgemak.

Een reclame cookie wordt gebruikt om advertenties zo veel mogelijk toe te spitsen op de bezoeker van de website, om te zorgen dat niet telkens dezelfde reclame te zien is en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Ze registreren dat een website wordt bezocht.

Looptijd
Een sessie cookie is op uw computer geïnstalleerd en verzamelt data zolang u de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie verwijderd.

Een persistente of permanente cookie is voor een vastgestelde (langere) tijd op de computer van de bezoeker geïnstalleerd.

Partij
Een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die u op dat moment bezoekt. Denk aan een cookie van Robein wanneer u www.robein.nl of aanverwante subdomeinen bezoekt.

Een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie die door een andere partij dan Robein (de aanbieder van de bezochte website) wordt geplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.

Webbakens
Een webbaken is een elektronische afbeelding van één pixel (1 x 1) of een zogeheten "kleurloze GIF" in de code van de webpagina. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies. Daarnaast worden webbakens gebruikt om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina naar de andere te volgen om de verkeersstroom op de site te kunnen optimaliseren.

Flash cookie
Robein.nl gebruikt flash cookies, die met behulp van flash-technologie worden gemaakt en voor de beveiliging van uw account zorgen. De flash cookies herkennen gedragsafwijkingen en voorkomen dat uw account kan worden overgenomen.

Cookies weigeren
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u geen reclame cookies ontvangen, dan kunt u in uw browser de 'do not track'-functionaliteit activeren.

Tenslotte kunt u via www.youronlinechoices.com aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Er zijn niet alleen technische maatregelen maar ook diverse organisatorische maatregelen genomen. Hieronder wordt verstaan dat alle informatie slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt.

Persoonsgegevens worden bewaard om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren. Daarna is het mogelijk dat uw gegevens worden bewaard om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Indien gegevens bewaard worden, zullen wij er altijd voor zorgen dat deze goed beveiligd zijn. Indien er geen redenen meer zijn om gegevens te bewaren, worden deze zorgvuldig vernietigd.

Uw rechten

.
Op basis van de wet komt u een aantal rechten toe, te weten:
 • recht op inzage;
 • recht op correctie;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op wissen van gegevens.

Indien u van een hiervoor genoemd recht gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijn


Wij hanteren een strikt beleid voor wat betreft de bewaartermijnen. Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor uw Persoonsgegevens worden verwerkt. In ieder geval zijn wij steeds verplicht de wettelijke bewaartermijn aan te houden als minimum. Daarnaast kan er sprake zijn van een specifieke reden om uw gegevens nog wat langer te bewaren. Indien de specifieke reden niet meer bestaat, zullen wij de gegevens op zorgvuldige wijze vernietigen.

Strijdig handelen


Wij stellen alles in het werk om u als klant tevreden te houden. Indien u onverhoopt vindt dat wij in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gehandeld, kunt u dit onder onze aandacht brengen of een klacht indienen volgens onze interne Klachtenprocedure. Indien u hierover vragen heeft of u wenst een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Indien wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Noordeinde 35  | Postbus 11600  |  2502 AP Den Haag   |  070 376 66 66   |   info@robein.nl