Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Robein Leven N.V., Robein Effectendienstverlening N.V., Robein Hypotheken B.V., Robein Vermogensopbouw B.V. en tot slot www.robein.nl, waaronder begrepen MijnRobein.nl (allen hierna te noemen: “Robein”).

Deze disclaimer bevat belangrijke informatie. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van deze website

Door de website van Robein te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie en MijnRobein.nl te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Geen garantie

Hoewel Robein tracht juiste, volledige en actuele informatie op haar website weer te geven, verstrekt Robein expliciet noch impliciet enige garantie dat de op deze websites aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is en/of blijft. Aan de inhoud van de websites van Robein kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens voor zover de website informatie bevat die Robein op grond van de Wet op het financieel toezicht daar beschikbaar dient te houden.

Bij het versturen van (vertrouwelijke) e-mailberichten dan wel andere elektronische berichten aan Robein, kan Robein niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en verwerkt. Robein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Berichten die u per e-mail naar Robein stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Voor dataverkeer van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens wordt encryptie gebruikt met het SSL-protocol om de kans op misbruik door derden tot een minimum te beperken. Robein aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Robein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van (in)directe, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die op enige wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website; het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Robein of aan u wordt verzonden;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Het is niet toegestaan deze website op een zodanige manier te gebruiken dat het gebruik ervan andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Geen advies

De informatie die verstrekt wordt op deze website en via het gebruik van MijnRobein.nl is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als beleggings-, fiscaal of juridisch advies en vormt geen aanbod betreffende financiële producten, verzekeringsproducten en/of verzekeringsdiensten. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website, waaronder in het bijzonder gebruik van MijnRobein.nl, zijn voor uw eigen rekening en risico. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die tot stand zijn gekomen met behulp van de door de gebruiker verstrekte gegevens.

Belegging in de Robein Indexfondsen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de prospectussen van de Robein Indexfondsen zoals deze beschikbaar worden gehouden op de websites. Aan de op de website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Op (verzekerings)overeenkomsten met Robein zijn de betreffende (polis)voorwaarden, (beleggings)reglementen, (rente- en provisietarieven, etc.) van toepassing. Deze documenten kunt u desgewenst bij Robein opvragen. De gedrukte versie van deze documenten is leidend.

Risico’s beleggen

De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in een beleggingsinstelling is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat een belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat een belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat een inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Robein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals (in)directe, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op of handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze websites. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van Robein.

Websites van derden

De website van Robein bevat links naar websites van derden. Robein is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het gebruikmaken van deze hyperlinks. Het kan zijn dat de website van Robein tijdelijk niet functioneert of niet te raadplegen is. Robein vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken of foutloos functioneren van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Robein, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op deze website gepubliceerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Muziekwerken zijn opgenomen met toestemming van Stemra.

Het is niet toegestaan de informatie die op deze website staat te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robein. De bezoeker van de website mag de informatie alleen afdrukken voor privé gebruik (dus geen commercieel gebruik) en voor het doel waarvoor de informatie beschikbaar is. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robein is het niet toegestaan op een andere website links naar site van Robein weer te geven.

Auteursrecht indexen

'AEX®' en 'AEX-index®' zijn geregistreerde merken van Euronext N.V. of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. 'EURO STOXX 50® Index' is eigendom van STOXX LIMITED. De naam van de index is een merk van STOXX LIMITED. Alle rechten voorbehouden.

Jurisdictie

De informatie op deze websites is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Robein beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere rechtsgebieden. Als u deze website in andere rechtsgebieden gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Wijzigingen

Robein behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer en MijnRobein.nl te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling deze website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze tekst is aangepast op 8 augustus 2017.

Noordeinde 35  | Postbus 11600  |  2502 AP Den Haag   |  070 376 66 66   |   info@robein.nl